Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

  • Data opublikowania: 2022-06-23

LIX sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Porządek obrad LIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, 23 czerwiec 2022 r.1. Otwarcie obrad LIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad LIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2022 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
4.1 Debata nad przedstawionym Raportem o stanie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2021 rok.
4.2 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2021 rok.
5.1 Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 rok oraz sprawozdania z realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020.
5.2 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z wykonania budżetu za 2021 rok.
5.3 Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z rozpatrzenia dokumentów, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych.
5.4 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
6.1 Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
6.2 Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
6.3 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w ”Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/439/2022 z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Muzeum
w Tomaszowie Mazowieckim imienia Antoniego hrabiego Ostrowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych oraz sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LXI/549/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki jest organem prowadzącym, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/195/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej – świetlicy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi (dot. TTBS).
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (dot. kupców).
18. Sprawozdanie z realizacji programu działań „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca” za 2021 rok.
19. Informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizujących zadania własne gminy
w zakresie gospodarki komunalnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.
20. Informacja o działalności Prezydium Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
21. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
22. Korespondencja i sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij