Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

LIX sesja Rady Miejskiej [WIDEO]Proponowany porządek:

1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.    Przedstawienie porządku obrad LIX sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 stycznia 2018 roku oraz protokołu z LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2018 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn.: „Budowa drogi lokalnej wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T”.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.
7.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2030”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
9.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/399/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2014 – 2018”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Zielonej nr 42-48.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Polnej 19B.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowej, Jana Pawła II, Granicznej i św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Seniorów na lata 2018 – 2020 „Tomaszów dla seniorów”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych.
15.    Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na ławników sądowych na kadencję
w latach 2016 – 2019:
a)    przedstawienie stanowiska Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników;
b)    podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;
c)    podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
d)    podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających na ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach
2016 – 2019;
e)    podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016 – 2019;
f)    podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
16.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok.
17.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 za 2017 rok.
18.    Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej.
19.    Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 za 2017 r.
20.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
21.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
22.    Interpelacje i wnioski radnych.
23.    Korespondencja i sprawy różne.
24.    Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Miejskiej.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij