Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Wyprawka szkolna i stypendia dla uczniów

Można już składać wnioski o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Niebawem będzie można również ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego z środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.Wyprawka szkolna


W 2016 roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego udzielana jest uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w sytuacji gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w wcześniej wymienionych przypadkach, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub liceum plastycznego. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (z wyjątkiem uczniów korzystających z podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodziny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do 15 września 2016 rok. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Druki wniosków znajdują się w szkołach.

W przypadku szkół znajdujących się na terenie miasta, a prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne lub przez osoby fizyczne, o zwrot kosztów zakupu podręczników należy wnioskować w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (ul. P.O.W. 10/16, budynek B, piętro II).

Więcej informacji na stronie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta.


Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 do 15 września br. będzie przyjmował wnioski na przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego. Będzie ono przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Cekanowska 5,  Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych,  I piętro, pokój 11), w godzinach od 8:00 do 14:30.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia(ów) jest spełnienie kryterium dochodowe.  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 514 zł,  w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania itp. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego osoba ubiegająca się o stypendium szkolne ma obowiązek udokumentować ten fakt zaświadczeniem o wielkości gospodarstwa lub nakazem płatniczym ze wskazaniem ilości ha przeliczeniowych.

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie -  użytecznych.

Jednorazowy dodatek dla uczniów

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wypłaca również osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek ten przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Świadczenie to przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł na dziecko.

Warunkiem wypłaty przyznanego dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 dla osób kontynuujących naukę w szkole ponadgimnazjalnej jest dostarczenie przez stronę do MOPS zaświadczenia ze szkoły na rok 2016/2017 w terminie do 31 października 2016r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel:  (44) 723 73 53  wew. 36  lub
osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Druki można pobierać od w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej www.mopstm.pl

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij