Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


LXI sesja Rady Miejskiej [WIDEO]


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
2.    Przedstawienie porządku obrad LXI sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 29 marca 2018 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2018”.
5.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LVI/497/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2018-2030”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do tworzonego Klastra Energii.
8.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIV/431/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej
w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Pod Grotami 2-6.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Dębowej nr 7.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy gen. J. Hallera nr 11.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego do prac w Komisji w celu opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2019-2023.
13.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LIII/465/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
i przedszkolach, dla których Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki jest organem prowadzącym, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
15.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLIII/377/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, do nowego ustroju szkolnego.
16.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LVI/503/2017 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2018 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.
18.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2017.
19.    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.  
20.    Informacja z posiedzenia doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016-2019.
21.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
22.    Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodniczących w okresie między sesjami.
23.    Interpelacje i wnioski radnych.
24.    Korespondencja i sprawy różne.
25.    Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Miejskiej.
Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij