Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami


Można składać wnioski na dofinansowanie zabytków! [aktualizacja]

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie zabytków z terenu Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony program, umożliwiający pozyskanie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które następnie zostanie przekazane właścicielom lub posiadaczom zabytku w formie dotacji.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dotacja może być udzielona podmiotowi będącemu właścicielem, posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków albo podmiotowi posiadającemu taki zabytek w trwałym zarządzie.

Zgodnie z art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacja może obejmować nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych tj:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych okien i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach jednego z poniższych limitów:

- do 150 tys. zł

- do 500 tys. zł

- do 3,5 mln zł.

Wnioskowana kwota powinna wynikać z planowanych kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Wysokość dofinansowania może wynosić do 98 proc. wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić minimum 2 proc. wkładu własnego.

Przyznanie dotacji będzie uzależnione od otrzymania przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W związku z powyższym, podmioty/osoby planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do złożenia wniosku.

Wniosek musi zawierać:

 • dane wnioskodawcy,

 • adres inwestycji,

 • informacje o tytule prawnym do zabytku,

 • informacje o wpisie do rejestru/ewidencji zabytków,

 • informacje o stanie zachowania zabytku wraz dokumentacją zdjęciową,

 • nazwa inwestycji,

 • opis inwestycji,

 • oświadczenie, że rozpoczęcie postępowania zakupowego (wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym) nastąpi w terminie do 12 miesięcy od daty udostępnienia pierwszej promesy,

 • przewidywany okres realizacji inwestycji w miesiącach,

 • przewidywany termin zakończenia inwestycji (wskazanie roku i miesiąca)

 • przewidywana wartość inwestycji (w PLN),

 • deklarowana kwota udziału własnego (w PLN),

 • procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji,

 • kwota wnioskowanej dotacji,

 • opis stopnia przygotowania do realizacji inwestycji (posiadana dokumentacja projektowa, zgody, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia),

 • oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o naborze, Regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wzorami dokumentów, instrukcjami i ich akceptacji.

 

Wnioski można składać do 25 stycznia 2023 roku do godz. 11.00.[Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków]*

Wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16 budynek A – kancelaria lub w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP : GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI (wln5m2j74x). Adres skrzynki podawczej: /wln5m2j74x/skrytka.

Wnioski składane po terminie oraz wnioski zawierające niekompletne lub niepełne dane nie będą rozpatrywane.

Wnioski zostaną rozpatrzone pod względem formalnym (kompletność wniosku) oraz ocenione pod względem merytorycznym a następnie wytypowane do finansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podczas oceny wniosków będą brane pod uwagę:

- wpis do rejestru/ewidencji zabytków - preferowane będą zabytki wpisane do rejestru zbytków,

- stan zachowania zabytku,

- posiadane przez wnioskodawcę dokumenty pozwalające na rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego,

- procentowy udział wkładu własnego,

- wnioskowana kwota dotacji,

- termin realizacji zadania - preferowane będą zadania, których okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów, załącznikiem do uchwały, regulaminem, instrukcjami i innymi dokumentami dotyczącymi programu. Dokumenty udostępnione są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce Programy i Fundusze/Programy/Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

*Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego informuje, iż w związku ze zmianą terminu (do 17 marca 2023) w jakim w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków zmianie ulega termin w jakim właściciele lub posiadacze zabytków z terenu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki mogą wnioskować o dotację. Wnioski można składać do 15 lutego 2023 roku do godz. 12.00.

Pozostałe warunki i zasady dotyczące składania wniosków pozostają bez zmian.

Inne artykuły


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij